Details plaatselijke gemeente


ANBI gegevens

Naam

Leerdam

RSIN nummer

821408240

Contactgegevens

Nieuwstraat 83
4141 CB Leerdam
Telefoon 0345-61 36 06

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad, die wordt gevormd door de predikant, de ouderlingen en de diakenen. In het verkorte jaarverslag is voor elke afzonderlijke gemeente aangegeven wat de exacte samenstelling van de kerkenraad is. Veel gemeenten zijn vacant en in een klein aantal gevallen ontbreekt het ouderlingambt. De ambtsdragers zijn tot het besturen van de kerkelijke gemeente gekozen door en uit de plaatselijke gemeente.

Beloningsbeleid

Ouderlingen en diakenen ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding; alleen gemaakte onkosten worden vergoed. Predikanten ontvangen wel een vergoeding voor hun werkzaamheden; elke gemeente stelt de hoogte daarvan zelf vast. In enkele grotere gemeenten verrichten ouderlingen werkzaamheden als pastoraal werker; deze werkzaam-heden worden dan bekostigd uit de kerkelijke gelden.

In een aantal gemeenten wordt het kosterswerk geheel of ten dele betaald. Dit werk is verbonden aan het houden van de erediensten en de bijkomende activiteiten door andere bijeenkomsten zoals catechisatie en het verenigingswerk.

De lasten verbonden aan de vergoedingen worden in de staat van baten en lasten opgenomen.

Doelstelling

De plaatselijke gemeente te Leerdam vormt tezamen met de overige Gereformeerde Gemeenten in Nederland een kerkverband dat zich geroepen weet om haar taak als kerk, zoals in Gods Woord is geopenbaard, getrouw uit te oefenen. Hiertoe behoort onder meer de prediking van het Heilig Evangelie in openbare kerkdiensten en de regelmatige bediening van de sacramenten (de Heilige Doop en het Heilig Avondmaal).

Overeenkomstig haar belijden zijn de Gereformeerde Gemeenten in Nederland een openbaring van de ene heilige, algemene Christelijke Kerk. Dit belijden is in volkomen overeenstemming met de Apostolische geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicéa en de geloofsbelijdenis van Athanásius, alsook met de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels.

In de belijdenisgeschriften geeft de kerk uitdrukking aan wat zij gelooft op grond van de Bijbel als het onfeilbare en geïnspireerde Woord van God. Dit Woord van God is volgens het besluit van de Nationale Synode, gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619, getrouwelijk uit de oorspronkelijke talen in de Nederlandse taal overgezet. Aan deze Statenvertaling, met de daaraan ten grondslag liggende vertaaluitgangspunten, wenst zij onvoorwaardelijk vast te houden.

Verslag activiteiten

Zie jaardocumenten links.

Financiële verantwoording

Zie jaardocumenten links.