Gereformeerde Gemeenten in Nederland

Deze website is ingericht om te kunnen voldoen aan de wettelijke bepalingen voor Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s). Voor kerken geldt deze verplichting vanaf 1 januari 2016. Voor alle andere instellingen (kerkelijke stichtingen e.d.) die gebruik willen maken van de ANBI-faciliteiten, is deze verplichting al vanaf 1 januari 2014 van kracht. De Synode van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland heeft op 18 juni 2014 besloten om als kerkverband gebruik te blijven maken van de toegekende ANBI-status.

De Gereformeerde Gemeenten in Nederland (kortweg ook wel aangeduid als Ger. Gem. in Ned.) bestaan uit 49 gemeenten (waarvan één gemeente in Pretoria, Zuid-Afrika) en een aantal deputaatschappen. Daarnaast zijn er enkele kerkelijke stichtingen actief. Deze specifiek kerkelijke stichtingen worden binnenkort omgezet in een deputaatschap. Alle gemeenten in Nederland maken gebruik van de ANBI-faciliteiten.
Wanneer een plaatselijke kerk of kerkelijk deputaatschap niet tijdig aan de publicatieplicht voldoet, bestaat niet langer aanspraak op erkenning als ANBI-instelling. Dit heeft tot gevolg dat giften niet langer fiscaal aftrekbaar zijn. Daarnaast zijn schenkingen en legaten niet langer vrijgesteld van schenkbelasting c.q. erfbelasting.